Detailplaneeringud


Detailplaneering on eelkõige üldplaneeringu elluviimise vahend, mis täiendab ja täpsustab üldplaneeringus seatud üldisi maakasutuse ja ehituse tingimusi. Samuti tuleb üldplaneeringust lähtuda projekteerimistingimuste andmisel kui detailplaneeringu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks ja see koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta eelkõige üldplaneeringu elluviimiseks.

Kõige olulisem on detailplaneeringut koostama asudes seada eesmärk, mida soovitakse saavutada. Detailplaneeringu koostamise maa-ala suurus lepitakse vastavalt maakorralduslikule otstarbekusele ja vajadusele ning planeerimise käigus luuakse planeeritavale alale ruumiline terviklahendus. See tähendab, et kui planeeringus peetakse vajalikuks reguleerida muu hulgas sellist ehitamist või maakasutust, mille jaoks reeglina ei ole detailplaneeringut koostada tarvis, aga see on ruumilise terviku saavutamiseks oluline, tuleb edaspidi planeeringut ellu viies lähtuda detailplaneeringus sätestatust.

Detailplaneeringu eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.

Maa sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramise kaudu mõjutab kehtestatud planeering maa hinda. Üldjuhul tingib detailplaneeringuga kehtestatud krundi suurem ehitusõigus ka maa kõrgema hinna. Seega on ehitusõiguse näol tegemist kinnisvaraõigusega, st ehitusõigust võib käsitleda konkreetse krundiga seotud kinnisomandina.

Planeerimise põhimõte ei ole kellegi ehitamise soovi tingimusteta legaliseerimine planeeringu kaudu, vaid tagada kellegi ehitamise soovi realiseerimisel ka tema naabrite huvid ning linna arengu vajadusi ja põhimõtteid oleks ka arvestatud.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistu osa detailplaneeringu materjalid

Dokumendid

Järve linnaosas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistu osa ning lähiala detailplaneeringu materjalid 

Dokumendid

Ahtme mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Dokumendid

Ahtme linnaosas Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 kinnistu osa ning ümbritsevate Maleva ja Altserva tänavate ala detailplaneering

Dokumendid

Ahtme linnaosas Puru tee 38 kinnistu ja Puru tee 41 a haljasala ja ümbritseva Maleva ja Puru tee tänavate ala detailplaneeringu lahendus

Dokumendid

https://hendrikson.ee/maps/Puru-tee-38-DP/

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tabori teest kuni Kohtla-Järve linna halduspiirini jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering

Dokumendid
Eelprojekt

Ahtme linnaosas kinnistute Ahtme mnt 72a, Altserva tn 23 ja lähialale detailplaneering

Dokumendid

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

Dokumendid

Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  dokumendid 

Dokumendid

Metsapargi maaüksuse detailplaneeringu materjalid

Dokumendid
Video

Kohtla-Järve linna Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneering

Dokumendid
Video

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku alevikust kuni Vana Ahtme ja Tabori tänavani jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering

Dokumendid
Eelprojekt

Raudi kalmistu laiendamise detailplaneering

Dokumendid

Kontakt


Linnaarhitekt
Rita Burenkova
518 2791
rita.burenkova[a]kjlv.ee
E: 13.00-16.30,
N: 09.00 - 11.30
kab 604