Tugiisikuteenuse taotlemine

Kirjeldus:

 

Tugiisikuteenus on teenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrval abi.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise, turvalise ja toetava kasvukeskkonna ning lapse arengu tagamine.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi.

Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

Teenuse osutajaks ei tohi vahetult olla isik, kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara; kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane; kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Kes maksab?

Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

Enne teenuse eest tasu määramist selgitatakse välja, millised on teenust vajava isiku sissetulekud, väljaminekud ja nendel lasuvad kohustused, vallas- ja kinnisvara olemasolu, kas selle realiseerimine on võimalik ja otstarbekas ning kas abivajajal on elatise saamise võimalusi, et tasuda teenuse eest täies mahus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Sompa 5a, 41533 Jõhvi, info tel: 336 4777; 5656 1742, vlpkeskus@hot.ee; 

MTÜ Puuetega Laste Tugikeskus Päikesekiir, Sompa 5a, 41533 Jõhvi, info tel: 524 6584

Õigusaktid:

Kontakt:

TÄISEALISED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve (kodukülastused, lisa dokumentide vormistamine):

Ljuba Kuptsova, ljuba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 5303 1214 

Keskallee 19, Kohtla-Järve (otsuse vormistamine):

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 5309 7737

PUUDEGA LAPSED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Svetlana Sheina, svetlana.sheina[a]kjlv.ee, 5450 0083

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine muul moel

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve

  • kab. 2 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: kokkuleppel. (täisealised)
  • kab. 4 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: E, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00. (puudega lapsed)

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

  • Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks (täisealised) DOC  PDF
  • Puudega laste esindaja kirjutab vabas vormis avalduse koos põhjendusega.