Juhtimine


Kohtla-Järve linna tegevust korraldab ja juhib elanike poolt valitav esinduskogu – volikogu, kes kinnitab ametisse täitevorgani ehk valitsuse.

Volikogu on kohaliku omavalitsuse esinduskogu, kes valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt vabadel, üldistel, ühetaolistel, otsestel ning salajastel valimistel 4 aastaks. Valimised toimuvad valimisaasta oktoobrikuu kolmandal pühapäeval. Volikogu järgimise koosseisu liikmete arvu määrab volikogu oma otsusega. Volikogu koosseisus peab olema paaritu arv liikmeid ning Kohtla-Järve linna volikogu peab olema vähemalt 25-liikmeline.

Volikogu esimees valitakse volikogu istungil salajasel hääletamisel. Esimees korraldab volikogu tööd, esindab kohalikku omavalitsust ja selle volikogu, kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud määrustele ja teistele volikogu dokumentidele ning täidab  muid talle seaduse alusel ja linna põhimäärusega pandud ülesandeid.

Mõiste „linnavalitsus" on mõneti kahetähendusliku sisuga, st ühelt poolt tähendab valitsus täidesaatvat kollegiaalset organit ning teiselt poolt tähendab  täidesaatva organi ametiasutust selle struktuuriüksustega. Järgnevalt on lähemalt kirjeldatud linnavalitsust kui volikogu poolt üheks volkogu perioodiks (s.o 4 aastaks) ametisse nimetatud kollegiaalset organit.Valitsust juhib linnapea ning volikogu nimetab linnapea ettepanekul ametisse linnavalitsuse liikmed. Kui volikogu istungid on avalikud, siis valitsuse istungid on tavaliselt  kinnised, kui linnavalitsus ei otsusta teisiti. Valitsuse liikmed ei tohi olla üheaegsalt ka volikogu liikmed, kuna nad on volikogu ees aruandekohustuslikud.

Valitsus vastutab jooksvate ülesannete eest ning juhib linna ametiasutuste igapäevast tööd. Linna töö korraldamist juhivad vastavalt linnapea ja volikogu esimees.