Üldplaneering


Üldplaneeringu eesmärk on valla või linna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering koostatakse kogu kohaliku omavalituse territooriumi kohta. Üldplaneering peab tagama linna edasise arengu ja ühiskonnaliikmetele parima võimaliku keskkonna.

Üldplaneeringu eesmärk on linna territooriumi põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustustega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.

Praegust maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub  linnas  läbi detailplaneeringute, mille alusel viiakse sisse maade sihtotstarvete muudatused maakatastris. See ei tähenda, et kogu maa-ala peab ära planeerima ühe korraga – võimalik on üldplaneering kehtestada ka osade kaupa nii, et lõpuks saab kogu kohaliku omavalituse territoorium kaetud.

Kohtla-Järve linnas on Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosad, mille kohta on kehtivad linnaosade üldplaneeringud.

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise ning projekteerimistingimuste andmise alus. Seega toimub täpsem planeerimine ja ehitamine üldplaneeringu reeglite kohaselt. Juhul, kui detailplaneeringu koostamine on nõutav, tuleb detailplaneeringu koostamisel lähtuda üldplaneeringus ettenähtust.

Üldplaneeringute ülevaatamine


Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. augusti 2022.a otsusega nr 50 on kinnitatud Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. 

Ülevaatamise tulemusena jõuti järeldusele, et Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa kehtivad üldplaneeringud on linnaarengu suunamiseks jätkusuutlikud ja asja- ning ajakohased. Järve ja Ahtme linnaosa üldplaneeringuid ei ole oluliselt muudetud muutmise ettepanekut sisaldavate detailplaneeringutega ning on terviklikud ja elluviidavad.  Järve ja Ahtme linnaosas on kehtestatud üksikud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud, mille koostamise eesmärgid on pigem täpsustanud üldplaneeringu lahendusi maakasutamise juhtfunktsiooni määramisel.

Oru, Sompa ja Kukruse linnaosades puuduvad üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud ja need võimaldavad tagada jätkusuutliku ruumilise arengu. Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ning Oru linnaosade üldplaneeringute lahendused vastavad Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 arengusuundadele ja valdkondlikele arengukavadele ja võimaldavad jätkata planeeringute edasist elluviimist. Üldplaneeringute elluviimine on olnud plaanipärane ja planeeringulahendusi järgiv.

Otsustati lugeda kehtivaks üldplaneeringute täpsustavaks teemaplaneeringuks Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 169).

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste raames analüüsiti kehtivate detailplaneeringute realiseerimise võimalusi, kas üle viie aasta tagasi kehtestatud detailplaneeringud on endiselt aktuaalsed ja neid on võimalik realiseerida.

Kehtestatud detailplaneeringute ülevaatamise tulemusena selgitati välja arendajate reaalsed plaanid ja detailplaneeringute edaspidised elluviimise võimalused ning kaalutleti planeeringute kehtetuks tunnistamise vajadusi. Realiseerimata jäänud planeeringute osas peeti arendajatega kirjavahetust, et selgitada välja koostatud detailplaneeringute üldplaneeringutele vastavust ja sellekohaselt detailplaneeringute sobivust ja ajakohasust. Tehtud analüüsi põhjal jäeti kehtima 78 detailplaneeringut ning tunnistati kehtetuks üks detailplaneering. Täies mahus tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve linna Järve linnaosas tsemenditehase asukoha valiku üldplaneeringu täpsustatav planeering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 18. veebruari 2009. a otsusega nr 387 „Järve linnaossa kavandatava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneeringu kehtestamine") ja tsemenditehase detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. veebruari 2010. a otsusega nr 57 „Järve linnaossa tsemenditehase rajamise detailplaneeringu kehtestamine)". AS Viru Keemia Grupp omanikud ei ole enam huvitatud tsemenditehase planeeringu realiseerumise jätkamisest.

Lahendus taristu võrgustiku arendamise kavandamisel on üldplaneeringutes lahendatud ja selle elluviimine vastab planeeritule.

Järve ja Ahtme linnaosa üldplaneeringuid muutnud detailplaneeringud on pigem üldplaneeringu täpsustavad planeeringud, mis ei sisalda maakasutamise juhtfunktsiooni ulatuslikku muutmist. Nendest suurema osa eesmärgiks on ühe kinnistu ulatuses olnud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine ühiskondliku ehitiste maa juhtfunktsioonist elamumaa või ärimaa juhtfunktsiooniks. Selline vajadus tekkis riigiomandis olnud objekti müümisel eraomandisse.

Kehtestatud detailplaneeringute maht ja sisuline eesmärk on asjakohane, et tagada vastava linnaosa üldplaneeringu tasakaalustatud arengut.

Kehtivad üldplaneeringud toetavad kohaliku omavalitsuse ruumiliste väärtuste säilimist ja nende ära kasutamist arengu toetamiseks.

Üldplaneeringutes käsitletud keskkonnakaitse ja ettevõtluspoliitika näevad ette tootmisaladelt kahjulike mõjude elamualadele kandumise vähendamist ja vältimist. Selleks on üldplaneeringutes tehtud tootmisalade tsoneerimine - olulist-, nõrka- ja mõju mitte avaldavad tootmismaad. Nende alade puhvertsooniks on kaitsehaljastuse alad.

On määratletud arendamise võimalused hariduse-, kultuuri-, spordi- ning tervishoiu objektidele. Üldplaneeringute lahendustes on kajastatud parkide ja rohealade territooriumid ja nende arendamise prioriteedid. On määratud miljööväärtuslikud alad, mille täpsustab miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering.

Peale 2015. a kehtima hakanud uut ehitusseadustikku ja planeerimisseadustikku on võimalik kehtivate üldplaneeringute kohaselt projekteerimistingimuste väljastamisega täpsustada ehitusalased tingimused, kuna nendes on käsitletud hoonestuse üldised kasutus- ja ehitustingimused.

Kohtla-Järve linna linnaosades kehtivates üldplaneeringutes on toodud ka tingimused detailplaneeringute koostamisele ning seega, kui seadus lubab ilma detailplaneeringuta väljastada projekteerimistingimused, on need olemas kehtivate üldplaneeringute tasemel.

Ülevaatamise kokkuvõttes on rõhutatud, et üldplaneeringud vajavad täpsustamist elupaikade osas seoses elanikkonna kahanemisega, kus hoonestusala on suurenenud ja rahvastik on vähenenud. See vajab elamumaa maakasutuse suuna ümbermõtlemist korterelamu ja väikeelamu osakaalu ja arendamise osas. On vajalik analüüsida linnaelanikkonna kahanemisega seotud mõjusid ja välja töötada selle kohanemise lähteseisukohad ja võimalused.

Üldiseks probleemiks suuremates Ahtme ja Järve linnaosades on elanike autotranspordi parkimiskohtade puudus, mis on lahendatav üldplaneeringus linnaomandis olevate maade kasutusse võtmise ja arendajate leidmise teel detailplaneeringute kaudu.
Ahtme linnaosa üldplaneeringu ülevaatamisel on arvesse võetud Vana Ahtme tööstuspargi ala osas  ettepanek jätkata selle tootmisala arendamist, vältides keemiatööstuse või olulise mõjuga tootmise rajamist.

Üldplaneeringute ülevaatamise tulemusena jäävad kehtima 78 detailplaneeringut.

Üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "üldplaneeringud" lingi all." 

Kohtla-Järve linnas kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine

Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringute ülevaatamine

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine