Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES juhtumikorraldajale

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES juhtumikorraldajale 

kelle peamiseks ülesandeks:

koostöös Sotsiaalministeeriumiga arendada Kohtla-Järve Linnavalitsus  aastatel 2021–2023 juhtumikorralduse mudeli võrgustikupõhist  lähenemist, mille eesmärgiks on Noortegarantii tugisüsteemi (edaspidi NGTS) võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli välja töötamine ja piloteerimine kohalikus omavalitsuses.

Tööle on võimalik asuda märts 2021. a. Tegemist on tähtajalise töökohaga.

Sotsiaalteenistuse juhtumikorraldaja teenistusülesanded on:

 • võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli väljatöötamine ja võrgustikutöö arendamine kohalikus omavalitsuses, sh kutsuda kokku ja koordineerida noori toetavate spetsialistide võrgustikku kohalikus omavalitsuses;
 • rakendada abivajaduse väljaselgitamisel ja abi pakkumisel NGTS juhtumikorralduse mudelit;
 • esitada õigeaegselt NGTS seires osalemiseks taotlusi;
 • anda tagasisidet IT-lahenduse toimimisele,  testimise käigus ilmnenud kitsaskohtadest ja teha ettepanekuid mudeli täiendamiseks;
 • panustada NGTS  infopäevade ja koolituste korraldamisse, mõjuhindamise ja kommunikatsioonitegevuste läbiviimisesse ning võrgustikupõhise juhtumikorralduse mudeli testimise käigus abistatud noorte abivajaduste ning lahenduste tüüpkirjelduste koostamisse;
 • korraldada teavitustegevusi nii mitteaktiivsetele noortele kui KOV-idele;
 • teha pidevat ja igakülgset koostööd Sotsiaalministeeriumi esindajatega, sh teavitada Sotsiaalministeeriumi kontaktisikuid tööülesannete täitmisel ilmnevatest takistustest esimesel võimalusel;
 • oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
 • töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis ja STAR programmis ning jälgida, et kõrvalistel isikutel puuduks  ligipääs potentsiaalselt abivajavate noorte nimekirjale, samuti STAR-i tekkiva nimekirja kopeerimine, printimine ja jäädvustamine muude vahenditega (nt arvutiekraani kuvatõmmised, pildistamine) on keelatud.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • kõrgharidus või viimase omandamine;
 • vähemalt kahe aastane noortega töötamise kogemus, kasuks tuleb varasem töötamine kohalikus omavalitsuses;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) kasutamise oskus.

Sotsiaalteenistuse juhtumikorrldajana näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Juhtumikorraldaja" CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 18. veebruar 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

 Konkursi kohta tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309