20.04.21

Kohtla-Järve korraldatud jäätmevedu


Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtades kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu ehk korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Ainuõiguse andmisel saab otsustavaks hankel konkureerivate jäätmeveoettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenusehind.

Vastavalt korraldatud jäätmeveo ainuõiguse lepingule teostab perioodil 13.04.2021-13.04.2026. a  Kohtla-Järve linna veopiirkondades nr 1 ja 2 jäätmete vedu OÜ EKOVIR.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud linnaosad Kohtla-Järvel 

Kohtla-Järve linn koosneb viiest geograafiliselt eraldi paiknevast linnaosast Järve, Ahtme, Sompa, Oru, Kukruse, mistõttu on linna haldusterritoorium jaotatud kaheks veopiirkonnaks:  

  • jäätmeveo esimene piirkond hõlmab tervenisti Järve ja Kukruse linnaosa;
  • jäätmeveo teine piirkond hõlmab tervenisti Ahtme, Sompa ja Oru linnaosa.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgnevad jäätmeliigid:

  • paber ja kartong
  • biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed
  • segaolmejäätmed (prügi)
  • suurjäätmed

Antud jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale.
Teistel jäätmekäitlusettevõtetel puudub perioodil 13.04.2021-13.04.2026. a  õigus nimetatud piirkondades eelpoolnimetatud jäätmeid koguda ja käidelda ning jäätmetekitajal puudub õigus teistele vedajatele nimetatud jäätmete üleandmiseks.

Nende jäätmeliikide, mis ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga (näiteks pakendijäätmed, ehitus-lammutuspraht) teenindamist võivad jätkata ka teised jäätmeveofirmad. Jäätmevaldajal on võimalik otsustada, kas säilitada pakendikonteineri tühjendamiseks leping senise veofirmaga või sõlmida ka pakendijäätmete äraveoks leping OÜ Ekovir.

Õigusaktid

Järgnevad õigusaktid reguleerivad jäätmekäitlust Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil:

Jäätmeseadus
Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri
• Kohtla-Järve linna jäätmekava 2018-2022
Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

4.07.23

Kontakt


Jäätmevedaja:
OÜ EKOVIR

Registrikood: 11003148
Postiaadress: Kaasiku 28,
Jõhvi küla, 41541
Telefon: 336 6726
E-post: ekovir[a]ekovir.ee
www.ekovir.ee


Tellija:
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Registrikood:75001017
Postiaadress: Keskallee 19,
Kohtla-Järve, 30395
Telefon: 337 8500
E-post: linnavalitsus[a]kjlv.ee
www.kohtla-jarve.ee