Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Ehitajate tänaval kergliiklustee alates Ehitajate tänav lõik 5 kuni raudteeni ehitamiseks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest”:

Kohtla-Järve linna linnaelanike ohutu liiklemise tagamiseks on eesmärgiks pikendada Järve linnaosas Ehitajate tänaval väljaehitatud kergliiklusteed võimaldades sellega Toila valla (Kohtla-Nõmme) kergliiklustee võrgustikuga ühendamise ja on arvestatud ka antud piirkonnas Toila valla kergliiklusteede võrgustiku arendamise tänapäevase visiooniga. Viimane kergliiklustee lõik Ehitajate tänava lõik 9 (katastritunnus 32001:001:0309) asub 13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse tee alal.

Antud kergliiklustee rajati meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" raames. Sama arenguprojekti raames on võimalik eraldatava toetuse abil lähitulevikus ühendada Kohtla-Järve linna ja Kohtla-Nõmme (Toila valla) kergliiklusteede võrgustik. Järve linnaosa üldplaneeringu maakasutuse kaardil peaks kergliiklustee alates linna halduspiirist jätkuma 13126 Kohtla-Järve - Mäetaguse tee teisel poolel Toila valla territooriumil, kuna Kohtla-Järve linna territooriumil on see võimalik ainult läbi eramaade.

Ehitajate tn 130a ja Sillaotsa kinnistu omanikud ei ole vastu kergliiklustee kulgemisega nende maa-alal. Ehitajate tn 130a kinnistu omanik on TNC-Components OÜ, kes andis  26.01.2022. a küsitud seisukohale positiivse vastuse (dokumendiregistris nr 2-5.5/329-4 all) ja teatas, et kinnistul on Ehitajate tänava poolsel alal olemasolev kõnnitee. Sillaotsa kinnistu omanik Solar Light OÜ andis samale 26.01.2022. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse pöördumisele nõsoleku (dokumendiregistris nr 2-5.5/329-3 all).

Transpordiamet on väljastanud tehnilised nõuded, 7.03.2022.a kirgaga (dokumendiregistris nr 2-5.5/29-3 all). Maa-amet nõustus 17.03.2022. a kirjas (dokumendiregistris nr 2-5.5/360-3 all) Ehitajate tn 132a ja Raudtee haljasala P1 kinnisasjade jagamise ettepanekuga kergliiklustee rajamiseks .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 31. märtsil 2022.a.

Dokumendid    

Arenguteenistus