Sissetulekust sõltuvad toetused


Alates 01.01.2019. a sissetulekutest sõltuvaid toetusi määratakse vähekindlustatud isikutele ja peredele, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe (2) kordset määra (toimetulekupiir 200 eurot). Perekonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud, kui ta on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

 

Ühekordsed toetused toimetuleku leevendamiseks on

 1. prillide ja invaabivahendite maksumuse või rentimise osalise hüvitamise toetus;
 2. balloonigaasi maksumuse osalise hüvitamise toetus;
 3. küttepuude maksumuse osalise hüvitamise toetus;
 4. toetus ettenägematu olukorra puhul;
 5. järelraviteenuste, raviteenuste, retseptiravimite ja medtransporditeenuse osalise hüvitamise toetus, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Toetuse suurus on kuni 50% isiku poolt tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud maksimaalse toetuse määra ulatuses kalendriaastas. Toetus võib olla suurem, kui see on vajalik toetuse saajale toimetulekupiiri tagamiseks;
 6. koera või kassi mikrokiibiga märgistamise maksumuse osalise hüvitamise toetus.

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks on: 

 1. koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
 2. õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
 3. riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
 4. kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline hüvitamine;
 5. üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses
 6. lastelaagri maksumuse osaline hüvitamine.

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile koos kuludokumentidega ja/või abivajadust tõendavate dokumentidega, mis tõendavad taotleja kulutusi ning abivajadust.

Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti telefoninumbrid leiad siit.

Avaldusi koos skanneeritud dokumetidega saab esitada ka e-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Kohtla-Järve linna õigusaktid ja avaldused

Seadused