Laste ja perede heaolu


Lasteabi (abi vajav laps) tel: 116 111 (24h), lasteabi Skype: Lasteabi_116111
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Abivajavast lapsest teatamise juhend

Hädaabi (hädaohus olev laps) 112
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Kadunud lapsest teata tel 116 000 (24h)
Kadunud lapsest on võimalik teada anda kadunud laste telefonile. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ja on kõigile helistajatele tasuta. Nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kes omavad vastavat teavet!

Lastekaitse peamine eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne tagamine. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest konventsioonis sätestatud põhimõtetest:

  1. igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
  2. igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
  3. kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
  4. igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud peavad vastavalt oma pädevusele toetama lapsevanemat või last kasvatavat isikut lapse õiguste ja heaolu tagamisel.

Sotsiaalteenistuse lastekaitse töövaldkond:

Eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linna alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides, töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste ja käitumisraskustega laste juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine.

Kontakt


Laste ja perede heaolu  spetsialistide vastuvõtt:

E 8.3012.00 ja 13.0016.30
N 8.3012.00 ja 13.0016.30


Laste ja perede heaolu juhtivspetsialist
Elen Hõbemäe
5192 2231
elen.hobemae[a]kjlv.ee
kab 303


Laste ja perede heaolu peaspetsialist
Julia Skolozhabskyy
5192 6683
julia.skolozhabskyy[a]kjlv.ee

kab 304


Laste ja perede heaolu peaspetsialist
Kristina Lindus
525 6137
kristina.lindus[a]kjlv.ee

kab 301


Laste ja perede heaolu peaspetsialist
Julia Lehtla
5387 5517
julia.lehtla[a]kjlv.ee
kab 304


Laste ja perede heaolu peaspetsialist
Maria Popova
5855 8513
maria.popova[a]kjlv.ee
kab 305