8.05.23

 

ESF rahastuse toel tugiisikuteenus ja lapsehoiuteenus puudega lapsele (0-17)

Üldinfo

2015. aasta 1. novembrist kuni 2020. aasta lõpuni  pakkus Sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja toetava teenusena transporditeenust.  Alates 01.01.2021 kuni 31.12.2022 pakub ESF rahastuse toel määrab tugiisikuteenust, lapsehoiuteenust ja transporditeenust Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Lapsehoiuteenus toetab puudega lapse vanema toimetulekut või töötamist ning tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Lapsevanema asemel tegeleb puudega lapsega individuaalselt lapsehoidja väljaõppega isik.

Tugiisikuteenuse eesmärk on tagada puudega lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond. Teenuse raames määratakse lapsele tugiisik, kes abistab puudega last arendavate tegevuste tegemisel ja vaba aja veetmisel ning õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt lapse vajadusele.

Transporditeenust on õigus kasutada raske või sügava puudega lapsel, kes on suunataud eelnevalt või samaaegselt ESF vahenditest rahastatud lapsehoiu- ja/või tugiisikuteenusele. Selguse mõttes, transporditeenust ei saa osutada iseseisva teenusena, ilma, et laps oleks eelnevalt või samaaegselt suunatud lapsehoiu- ja/või tugiisikuteenusele.

Lapsehoiu- tugiisiku ja transporditeenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele.

Teenuseid on õigus saada puudega lastel, kelle enda ja kelle vanema elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Kohtla-Järve linn.

Teenuse taotlemine 

Taotleja saab nõuetekohase avalduse esitada sotsiaaltöö spetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga sotsiaaltöö spetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee (digiallkirjastatult)

Sotsiaaltöö spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamisinstrumendi alusel välja puudega lapse teenusevajaduse.

Taotlus

Teenusevajaduse tekkimisel saab taotlust esitada aastaringselt. Teenuse määramisel lähtutakse puudega lapse erivajadusest, vanema hõivatusest tööga ja teistest lapsele osutatavate teenuste mahust. Põhjendatud taotluse alusel on võimalik taotleda teenuste lisamahtu.

Lisainformatsioon taotlejale ja teenuseosutajale

Oksana Zaitseva

Sotsiaaltöö spetsialist
Keskallee 17 kabinet 4, Kohtla-Järve
E, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00

5300 9329
oksana.zaitseva@kjlv.ee

Kasulikku lugemist

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2022 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava  projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine" Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses

Seadused

Kohtla-Järve linna õigusaktid

4.07.23

Kontakt


Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste projekti kordinaator
Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa

Ursula Randlaine
Paldiski mnt 80, Tallinn 15092
5346 7887
Ursula.Randlaine@sotsiaalkindlustusamet.ee


Täendav info:

Sotsiaalhoolekande spetsialist: 

Oksana Zaitseva
5300 9329
oksana.zaitseva[a]kjlv.ee
Keskallee 17 каb 4
E., T., N.: 8.30-12.00 ja 13.00-16.30