Puuetega inimestele

LIIKUMISPUUDEGA VÕI PIMEDAT INIMEST TEENINDAVA SÕIDUKI PARKIMISKAAT

Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb:
1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
2) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kaardi taotlemiseks esitada kaardi väljastajale:
1.   isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
2.   Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ;
3.   pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta;
4.   parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart väljastatakse vastavalt sotsiaalministri 23.12.2010. a määrusele nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused".
Seadus: Liiklusseadus
Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm.
Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlus (pdf / doc)

Väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarte Keskallee17, Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuses kabinet 4.

VastuvõtuajadE, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00

Täiendav info telefonil 33 95 485

 

PUUDEGA LASTELE TUGITEENUSED

Puudega laste tugiteenused läbi Sotsiaalkindlustusameti.
Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transpordi teenust suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapseealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste aastaseks mahuks on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Osutatud teenustundide arv sõltub teenuseosutaja poolsest hinnakirjast, aga ei või olla väiksem kui 702 h teenust aastas, kui laps on üks-ühele lapsehoiu või tugiisiku teenusel. Kui laps on hoius asutuses või lapsehoidja hoiab rohkem kui ühte last, siis on õigus saada minimaalselt 878 teenustundi aastas.


Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda üksnes Sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.

Sotsiaalkindlustusameti projektimeeskonna kontakt Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)
Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
Ursula Randlaine telefonid 33 79 718, 53 467 887, e-post Ursula.Randlaine@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenuste taotlemine algab kohalikust omavalitsuse üksusest (KOV). Lapse seaduslik esindaja peab kõigepealt pöörduma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus vanemale selgitatakse KOV-i korraldatavate  teenuste saamise tingimusi ja korda ning lisarahastamise võimalusi. Raske ja sügava puudega laste puhul peab KOV hindama teenuse vajaduse iga lapse puhul individuaalselt. Teenuse vajadus hinnatakse kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Lisaks on KOV töötajal õigus juurde küsida taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaan, haridusasutuses koostatud arenduskava) ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

Kohtla-Järve linnas korraldab puuetega laste hooldust ja teenustele suunamist (puudega lapse teenused, hooldajatoetus, transporditeenus, parkimiskaardid). Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist aadressil Keskallee 17, Kohtla-Järve, kabinett nr 4, telefon 33 95 485.

Seadused

Kohtla-Järve linna õigusaktid

 

TÄISEALISELE ISIKULE EESTKOSTJA MÄÄRAMINE

Eesti Rahvastikuregistri järgselt Kohtla-Järve linna elanikele eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks avalduste edastamine kohtule.

Tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot Rahandusministeeriumi arvelduskontole.  Maksete tegemisel märkida selgituse lahtrisse täpne toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse (nt. Mari Ivanova ik 44325780000 eestkoste kohtumenetluse toimingute eest)


Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku vara, õiguste ja huvide kaitseks. 

Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja, kes on kohustatud piiratud teovõimega isikut ülal pidama ja tema eest hoolitsema.

Isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi eestkosteasutus. Kohtla-Järve linna elanike puhul on selleks Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avalduse esitamise õigusega isikud (täisealised lapsed, vanemad, kooselav abikaasa), pöördub avaldusega kohtusse eestkosteasutus ehk Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Kohtule esitamiseks vajalikud andmed, kellele tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (otsuse olemasolul);
  • võimalusel arstlik dokument tervisliku seisundi kirjeldusega;
  • avaldus (vabas vormis);
  • eestkostjaks määratava isiku kirjalik nõusolek;
  • tulevase eestkostetava isikut tõendava dokumendi koopia;
  • tulevase eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia;

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:

  • kuidas isikule eestkostja määramine puudutab eestkostja huve;
  • asjaolud, mis kinnitavad, et isik ei saa vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida;
  • soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek;
  • piiratud teovõimega isiku arvamus talle eestkostja määramise ning eestkostja isiku kohta (kui tema vaimne seisund seda võimaldab).

Õigusaktid


Täiendav info telefonil 33 78 602 

 

Puudega inimeste sõidusoodustused

Tasuta sõiduõigust saab puudega inimene tõendada kolmel erineval viisil – pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Tõenditega koos tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita lisaks eelkooliealistele lastele ka puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud, raske nägemispuudega isikud ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer. 
Tasuta sõiduõigust saab puudega inimene tõendada kolmel erineval viisil – pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Tõenditega koos tuleb esitada isikut tõendav dokument.
Pensionitunnistus – tunnistusele on märgitud isiku puude raskusaste ja selle kehtivuse aeg, mis on kinnitatud allkirja ja pitsatiga.
Puudega isiku kaart – plastikust kahevärviline (oranž, kollane või valge, sinine) kaart, millega saab saad tõendada oma puude raskusastet ja õigust tasuta sõidule.
Sotsiaalkindlustusameti tõend – tõendile on märgitud isiku puude raskusaste ja puude liik (nt nägemispuue) ja selle kehtivuse aeg. Tõend on allkirjastatud, ilma pitsatita.
Lisaks ühistranspordiseadusest tulenevale tasuta sõidu õigusele võib kohalik omavalitsus rakendada puuetega inimestele täiendavaid sõidusoodustusi. Puuetega inimeste õigusi tõendavad ka sel juhul ülal kirjeldatud dokumendid.
Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad spordi ja kultuurivaldkonnas: teatrites, kinodes, muuseumites, näitustel ja kontsertidel. Soodustustega saab tutvuda Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehel http://www.epikoda.ee/soodustused/#

 

TÄIENDAV MATERIAL

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Õigusnõustamine
Abivahendid ja isikliku abivahendi kaart