11.01.24

Universaaltoetused


Universaaltoetused on:

  1. lapse sünnitoetus;
  2. esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus; 
  3. matusetoetus;
  4. puudega lapse hooldajatoetus;
  5. täisealise isiku hooldajatoetus.

LAPSE SÜNNITOETUS

Lapse sünnitoetust määratakse lapsevanemale tingimusel, et:
1) lapsevanemate rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla-Järve linn, sh ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla-Järvel vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on sünnitoetuse taotluse esitamise päeval Kohtla-Järve linn;
2) laps on toetuse taotlemise hetkel registreeritud linnaelanikuks.

Juhul kui üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja teine lapsevanem ei ole sünnitoetuse taotluse esitamise päeval rahvastikuregistrijärgselt linnaelanik, makstakse sünnitoetust 50% lapse sünnikuupäeval kehtinud määrast.

(2) Lapse sünnitoetus makstakse välja kolmes osas:
  1) pärast lapse sündi;
  2) lapse üheaastaseks saamisel;
  3) lapse kaheaastaseks saamisel.

Lapse sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

Juhul, kui lapse seaduslik esindaja(d) ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, on õigus määrata toetus lapsendajale, eestkostjale või lapse hoolduspere vanemale. Lapsendajal ja eestkostjal on õigustaotleda toetust pärast kohtulahendi jõustumist, hooldajal pärast lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimist tingimusel, et laps ei ole kohtulahendi jõustumise või lepingu sõlmimise ajal vanem kui aasta ja kuus kuud ning lapsevanem ei ole saanud sünnitoetust.

Lapse sünnitoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

  • Lapse sünnitoetuse avaldus I ( pdfdoc )
  • Lapse sünnitoetuse avaldus II (DOC PDF)

Lapse sünnitoetuse avaldust koos skanneeritud lapse sünni tõendiga saab esitada ka e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee. E-postiga edastatud avaldus peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Kohtla-Järve Linnavalitsus teeb vastuvõtte Kohtla-Järve linna vastsündinutele ja nende vanematele kord kvartalis. Kutse saadetakse lapse rahvastikuregistrijärgsesse elukohta. Küsimuse korral pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse haldusjuhi poole telefonil 5668 1201.

ESMAKORDSELT ÜLDHARIDUSKOOLI ESIMESSE KLASSI MINEVA LAPSE TOETUS

Esmakordselt linna üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus on linna eelarvest makstav toetus, mis määratakse lapse vanemale, eestkostjale tingimusel, et:
 1) vähemalt üks lapse vanematest või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut ja elab seal ka toetuse määramise hetkel või on lapse eestkostjaks juriidiline isik;
 2) laps on rahvastikuregistri andmetel linna elanik.

Toetuse taotleja esitab kirjaliku taotluse Kohtla-Järve Linnavalitsusele hiljemalt lapse 1. klassi mineku aasta 31. oktoobriks.

MATUSETOETUS

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

Matusetoetust ei maksta:
 1) kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral;
 2) kui matuse korraldamise kulud on hüvitatud mõne teise seaduse alusel.

Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matmise korraldamise kulud.

Matusetoetust makstakse isiku surma kuupäeval kehtivas määras.

Taotlusele lisatakse lahkunu surmatõend ja kulu tõendav dokument.

Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris oli surma hetkel Kohtla-Järve linn.

  • Matusetoetuse avaldus ( pdfdoc)

PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUS

Puudega lapse hooldajatoetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav toetus, mida makstakse raske või sügava 1,5-17 aastase puudega lapse vanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu. Puudega lapse hooldajatoetust makstakse, kui puudega laps ja hooldaja elavad rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve linnas.

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse otsuse tegemise järgneva kuu esimesest kuupäevast.

Toetuse taotleja esitab Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistile kirjaliku taotluse koos koopiatega alljärgnevatest dokumentidest:
 1) taotleja ja hooldatava isikut tõendavatest dokumentidest;
 2) eeskostja määramise kohtuotsusest, kui hooldatavale on määratud eestkostja;
 3) hooldatava rehabilitatsiooniplaanist, kui hooldataval on see olemas.

Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltöötaja poolt koostatud hooldusvajaduse hindamise akt, milles kajastub kui suur on puudega lapse igapäevase hooldamise määr ja abivajadus, kas see hooldusvajadus võimaldab hooldajal töötada ning hooldaja vastavust korraga sätestatud tingimustele.

Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta:
 1) taotlejale, kes elab hoolekandeasutuses;
 2) taotlejale, kes viibib statsionaarsel õendusabiteenusel.

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse kuni:
 1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
 1) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse;
 2) lapse viibimisel üle ühe kuu ravi- või hooldusteenusel.

Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
 2) hooldaja või hooldatava surma korral;
 3) hooldaja tööle asumisel;
 4) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse hooldamisel;
 5) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam korras sätestatud tingimustele.

Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 5 tööpäeva jooksul teavitama sotsiaalteenistust kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa lõigetes 8 ja 10 sätestatud juhtudel toetuse maksmise peatamise või/ja lõpetamise.

Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  • Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus ( pdfdoc)

Täiendavat teavet toetuse kohta saate järgmisel kontaktandmetel:
Puuetega laste spetsialist
Kohtla-Järve Linnavalitsus Keskallee 17, Kohtla-Järve, kabinet nr 4
Telefon 5450 0083

TÄISEALISE ISIKU HOOLDAJATOETUS

Täisealise puudega isiku hooldajatoetus on toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks täisealise puudega isiku hooldajale või hoolsust vajavale isikule.

Täisealise puudega isiku hooldajatoetust makstakse hooldajale või hooldust vajavale isikule, kellele on Kohtla-Järve Linnavolikogu 28.11.2018 nr 35 määrus § 12 alusel määratud puudega täisealise isiku hooldajaks.

Toetus määratakse täisealise isiku hooldajale või hooldust vajavale isikule järgmistes suurustes:
 1) pideva hooldusvajaduse korral 100% hooldajatoetuse määrast;
 2) osalise hooldusvajaduse korral 70% hooldajatoetuse määrast.

Ühele täisealise isiku hooldajale määratakse toetus mitte rohkem, kui kahe osalise hooldusvajadusega hooldatava eest. Pideva hooldusvajadusega hooldatava puhul mitte rohkem, kui ühe hooldatava eest.

Hooldajatoetust makstakse 18-aastase ja vanema puudega isiku hooldajale, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve osaliselt või ööpäevaringselt.

Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast ajani, kuni isik vastab korras sätestatud tingimustele.

Täisealise puudega isiku hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hoolduse määramise otsuse kehtetuks tunnistamise või hooldusvajaduse ära langemise järgnevast päevast.

Täisealise puudega isiku hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, teavitama ametiasutust asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) määratud toetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutumise;
 2) toetuse saaja eest vastavalt sotsiaalmaksuseadusele sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.

  • Täisealise isiku hooldajatoetuse avaldus ( pdfdoc)

Täiendavat teavet toetuse kohta saate järgmisel kontaktandmetel:
Sotsiaalhoolekande spetsialist
Kohtla-Järve Linnavalitsus Keskallee 17, Kohtla-Järve, tuba nr 4
Telefon 5300 9329

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti telefoninumbrid leiad siit.

Avaldusi koos skanneeritud dokumetidega saab esitada ka e-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee.

E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga.

Kohtla-Järve linna õigusaktid