Sotsiaaltoetused


Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga kehtestatakse Kohtla-Järve linnas osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise, osutamise tingimused ja korra.

Vormikohane taotlus toetuse saamiseks esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele, koos kulu- ja/või abivajadust tõendavate dokumentidega, mis tõendavad taotleja kulutusi ning abivajadust. Universaaltoetuste toetuste taotlemisel esitatakse lisaks taotlusele ka toetuse määramise õigust tõendavad dokumendid.

Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks.

Sissetulekust sõltuvad toetused on: 

 1. toimetulekutoetus
 2. ühekordsed toetused toimetuleku leevendamiseks
 3. toetused vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks.   

Universaaltoetused on: 

 1. lapse sünnitoetus
 2. esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetus
 3. puudega lapse hooldajatoetus;
 4. täisealise isiku hooldajatoetus;
 5. matusetoetus.

Kohtla-Järve Linnavalitsusel on õigus nõuda isikult talle rahalise hüvitisena alusetult makstud rahasumma ja mitterahalise teenuse andmiseks alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi:
 1) kui isikul puudus õigus hüvitisele, kuna õigust ei olnud tekkinud;
 2) kui isikul puudus õigus hüvitisele, kuna õigus oli peatunud või lõppenud;
 3) muul seaduses sätestatud juhul.

Mitterahalise toetuse osutatud teenuse eest nõutakse tagasi teenuse tegelik maksumus rahas. Kui tegelikku maksumust ei ole võimalik kindlaks teha, arvutatakse tagasinõutav summa võlaõigusseaduses alusetu rikastumise kohta käivate sätete kohaselt.

Kohtla-Järve Linnavalitsus võib tagasinõudest loobuda:
 1) kui tagasinõudmisega seotud kulud ületavad hüvitise andmiseks tehtud kulutused;
 2) muul seaduses sätestatud juhul.

Kohtla-Järve linna õigusaktid

Avaldused

 • Toimetulekutoetuse avaldus ( pdfdoc)
 • Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramise avaldus ( pdfdoc)
 • Lapse sünnitoetuse avaldus ( pdfdoc )
 • Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus ( pdfdoc
 • Täisealise isiku hooldajatoetuse avaldus ( pdfdoc
 • Matusetoetuse avaldus ( pdfdoc
 • Esmakordselt üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlus pdfdoc

Avaldusi ja dokumente saab esitada e-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee.

E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga. 

Seadused