Sotsiaalteenused


Kohtla-Järve linnas on võimalik taotleda järgmiseid sotsiaalteenuseid:

 1.  koduteenus;
 2.  väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 3.  tugiisikuteenus;
 4.  täisealise isiku hooldus;
 5.  isikliku abistaja teenus;
 6.  varjupaigateenus;
 7.  turvakoduteenus;
 8.  sotsiaaltransporditeenus;
 9.  eluruumi tagamise teenus;
 10.  võlanõustamine;
 11.  lapsehoiuteenus;
 12.  asendushooldusteenus;
 13.  järelhooldusteenus;
 14.  vältimatu sotsiaalabi;
 15. muu eelpool nimetamata, kuid isiku toimetuleku saavutamiseks või säilitamiseks vajaliku teenuse või abi osutamise otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon.
 16. psühholoogiline nõustamisteenus

Teenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad hinnatud abivajadusest ja määratakse haldusaktiga, koostöös abivajajaga juhtumipõhiselt.

Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

Enne teenuse eest tasu määramist selgitatakse välja, millised on teenust vajava isiku sissetulekud, väljaminekud ja nendel lasuvad kohustused, vallas- ja kinnisvara olemasolu, kas selle realiseerimine on võimalik ja otstarbekas ning kas abivajajal on elatise saamise võimalusi, et tasuda teenuse eest täies mahus.

Kui abivajav isik pole kohtu kaudu elatist nõudnud, tuleb sotsiaaltöö spetsialistil hinnata, mil määral on ülalpidajad võimelised andma elatist, et abivajaja saaks teenuse eest tasuda.

Kui inimene vajab teenust kohe ja tal on võimalik varast või nõuetest raha saada, kuid see võtab aega, katab teenuse maksumusest puudu jääva osa Kohtla-Järve linn.

Taotlus sotsiaalteenuse saamiseks ( pdf / doc)

Avaldusi ja dokumente saab esitada e-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee.

E-postiga edastatud informatsioon peab olema kinnitatud digitaalallkirjaga

Seadused

Kohtla-Järve linna õigusaktid